Menü Kapat

TEDAŞ Genel Müdürlüğü istemli kamulaştırma davası

İlan Portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan 09/03/2022 tarih ve 10-593 numaralı karar ile kamulaştırılması için işlemlere başlanan İdari ve Stok Alanı-1 yerine isabet eden mülkiyeti davalılara Ayşe İRSAVA vd.ait Kütahya Merkez LHP Mahallesi 220 ada, 29 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda “Kamu Yararı Kararı”nda belirtilen sebeplere binaen TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından m. 7’de belirtilen işlemler ikmal edildikten sonra dava konusu taşınmazın malikine/maliklerine (veya vekiline) usulüne uygun biçimde ilgili tarihte “Pazarlığa Çağrı Bildirimi” gönderildiği; fakat taşınmazın malikleri pazarlığa gelmediğinden/pazarlıkta anlaşılamadığından uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek Kütahya ili, Merkez ilçesi, Lala Hüseyin Paşa Köyü, 220 ada, 29 parsel nolu taşınmazın 1.750,22 M2’lik kısmında Mülkiyet Hakkı Bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca Tespiti ile Mülkiyet Hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına Tapuya Kayıt ve Tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Kütahya Şubesine yatırılacak olup, kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı’da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu ilan olunur.

Detaylı bilgi için tıklayınız…