Menü Kapat

KÜTAHYA VALİLİĞİ’NDEN ‘İHALELER’ HAKKINDA GENELGE

Valilik, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ‘ihalelerin birleştirilmemesi’, ‘kısımlara bölünmemesi’ ve ‘doğrudan temin yönteminin kullanılmaması’ konularında uyarılarda bulundu.

Vali Musa Işın imzasıyla yayımlanan genelgede ihale süreçlerine ilişkin bilgiler verilerek, resmi ilanların Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri aracılığıyla gazetelerde ve internet sitelerinde yayımlatılması gerektiği hatırlatıldı.

İdarelerin ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu vurgulandı.

İHALELER BİRLEŞTİRİLMEMELİ, BÖLÜNMEMELİ VE DOĞRUDAN TEMİN TERCİH EDİLMEMELİ

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece ihalelerin birleştirilmemesi, mal alımlarının kısımlara bölünmemesi ve zaruri durumlar dışında doğrudan temin yönteminin ilk tercih olarak uygulanmaması konularında uyarılar yapılan genelgede, aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, üçüncü fıkrasında ise eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımlarının kısımlara bölünemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Kanun yararının zaruri kıldığı istisnai durumlar hariç diğer yöntemlerin kullanılmaması, mevzuat izin vermiş olsa dahi zaruri durumlar müstesna doğrudan temin yöntemi ilk tercih olarak uygulanmamalıdır. Kanunun belirlediği yüzde 10’luk sınır, işin kalemler, adet ve gruplara bölmek suretiyle ‘doğrudan temin’ yönteminin tercih edilmemesi, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi hususunda Kurum amirleri, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin gerekli dikkat ve özeni göstermeleri, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde işlemleri takip ve kontrol etmeleri, aksi takdirde Kanun ve Mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluk doğuracağından, söz konusu ihale ilanlarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitelerinde ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi önem arz etmektedir.”